Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
22017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim 2018-01-231513091400.417
32017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018-01-241513091679.7927
42017-12-18Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym 2018-01-231513595182.1214
52018-01-19Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej 2018-01-231516374458.68
62017-12-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia w trakcie ustalania1513342409.9707
72018-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 598/20172018-02-091516184564.81
82018-01-19Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II 2018-01-301516363164.103
92018-01-19Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” 2018-01-291516375547.4737
102018-01-22Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta w trakcie ustalania1516623571.3378
112018-01-22Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego w trakcie ustalania1516624990.2865
122018-01-22Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej w trakcie ustalania1516632479.3178
132017-12-28Obwieszczenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 2018-01-261514465276.8627
142018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 592/20172018-02-091516282148.8344
152018-01-02Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności 2018-01-241514895743.9441
162018-01-02Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 2018-01-231514892814.556
172018-01-02Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy 2018-01-261514892033.9613
182018-01-05Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska w trakcie ustalania1515166017.1785
192018-01-08Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego 2018-01-231515409988.3025
202018-01-08Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych 2018-01-311515411655.9703
212018-01-19Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych w trakcie ustalania1516364378.004
222018-01-19Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia 2018-01-301516359453.2188
232018-01-22Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców 2018-02-131516623992.8539
242018-01-10Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi 2018-02-081515595594.5255
252018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2018-02-021515758186.3503
262018-01-10Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 2018-02-091515578019.2538
272018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2018-02-021515758657.5768
282018-01-11Obwieszczenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 2018-02-081515676310.6944
292018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 2018-01-261515760276.7943
302018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 2018-02-021515759712.3145
312018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 2018-01-261515759412.4061
322018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 2018-02-021515759043.0525
332018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym 2018-02-021515761260.2894
342018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2018-01-261515760906.2851
352018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego 2018-02-021515760585.5412
362018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego 2018-02-021515761666.9155
372018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.101.20172018-01-261515764438.3341
382018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.102.20172018-01-261515764865.609
392018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.105.20172018-01-261515766061.2744
402018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.103.20172018-01-261515765277.7166
412018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.104.20172018-01-261515765599.8103
422018-01-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 2018-02-021515757725.7225
432018-01-15Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej w trakcie ustalania1516014761.5074
442018-01-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 2018-02-091516016659.972
452018-01-22Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń w trakcie ustalania1516624327.5761
462018-01-19Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne 2018-01-241516353607.8611
472018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.106.20172018-01-261515766401.2121
482018-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.107.20172018-01-261515766867.2459
492018-01-15Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego 2018-01-261516024777.6395
502018-01-15Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych w trakcie ustalania1516031217.8243
512018-01-15Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej 2018-02-081516027399.4563
522018-01-16Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2017 r. 2018-01-241516094398.7099
532018-01-19Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 2018-01-241516377853.3173
542018-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 593/2017w trakcie ustalania1516111042.3364
552018-01-22Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w trakcie ustalania1516631600.8127
562018-01-16 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 595/2017w trakcie ustalania1516112316.6694
572018-01-22Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 2018-02-201516620376.8319
582018-01-16Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisany w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r.2018-02-061516105562.0898
592018-01-15Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy 2018-01-301516010241.4654
602018-01-16Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r. 2018-01-241516097214.3581
612018-01-15Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów 2018-01-311516015468.9375
622018-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 589/20172018-02-091516109736.8696
632018-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 588/20172018-02-091516108855.7976
642018-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 594/20172018-02-091516111619.9122
652018-01-16Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 2018-02-011516104548.4672
662018-01-19Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne 2018-02-021516359094.6622
672018-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 569/20172018-02-091516185543.5265
682018-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 576/20172018-02-091516106927.0266
692018-01-19Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę 2018-01-301516361403.7726
702018-01-17Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów 2018-02-021516177707.5135
712018-01-16Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej 2018-02-081516114884.1036
722018-01-19Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w trakcie ustalania1516356488.1147
732018-01-17Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki 2018-02-021516178134.9704
742018-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 597/20172018-02-091516180377.6394
752018-01-18Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2017 roku w trakcie ustalania1516271453.1603
762018-01-17Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej 2018-01-311516194634.0022
772018-01-17Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. 2018-01-291516200855.6984
782018-01-18Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie ustalania1516280866.0624
792018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 581/20172018-02-091516273451.3243
802018-01-19Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 2018-01-301516368199.153
812018-01-19Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych w trakcie ustalania1516355983.9391
822018-01-18 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 577/20172018-02-091516272755.0174
832018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 583/20172018-02-091516275956.7633
842018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 574/20172018-02-091516270227.6283
852018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 602/20172018-02-091516285286.1913
862018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 599/20172018-02-091516284573.1666
872018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 603/20172018-02-091516285654.6672
882018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 601/20172018-02-091516284924.9021
892018-01-19Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 2018-02-021516352354.1861
902018-01-19Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium 2018-02-011516354950.6761
912018-01-19Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w trakcie ustalania1516372012.2007
922018-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 591/20172018-02-091516279609.854
932018-01-19Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 2018-01-301516367239.0872
942018-01-22Uchwała Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” 2018-02-061516610895.0689
952018-01-18Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018 – 2023 2018-01-311516281474.289
962018-01-18Obwieszczenie Prokuratora Generalnego o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2018-01-311516273128.2704
972018-01-22Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości w trakcie ustalania1516615913.0591
982018-01-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników w trakcie ustalania1516618544.1197
992018-01-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w trakcie ustalania1516621182.1891
1002018-01-22Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu w trakcie ustalania1516622899.9805
1012018-01-22Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego 2018-01-231516612781.8833
1022018-01-22Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego w trakcie ustalania1516623228.1252
1032018-01-22Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. w trakcie ustalania1516626850.6694
1042018-01-19Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 2018-01-241516369996.6934
1052018-01-22Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej w trakcie ustalania1516631098.5766
1062018-01-22Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej w trakcie ustalania1516632020.5325