Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
22018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221526732464.7135
32018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221525683096.8287
42018-06-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej 2018-06-201529060209.2561
52018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526732721.4665
62018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń 2018-06-221525683250.1641
72018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii 2018-06-291528452248.6383
82018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1529056309.1113
92018-06-15Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1529060562.2776
102018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526884540.8941
112018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221525683389.9897
122018-06-11Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym 2018-06-261528721009.2826
132018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526884716.9738
142018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2018-06-291528452373.9395
152018-06-08Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji 2018-06-221528447300.1865
162018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju w trakcie ustalania1529053058.8981
172018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1529057116.8499
182018-06-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie 2018-06-251529044175.7279
192018-05-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 2018-06-221526044489.9844
202018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526884869.527
212018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221526885011.8041
222018-05-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 2018-06-221526044599.6298
232018-06-08Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych 2018-06-191528440613.3402
242018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2018-07-051528450323.1033
252018-06-07Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Henryk Walezy 2018-06-221528380776.5107
262018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 2018-06-291528452528.0896
272018-06-13Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2018-06-201528874719.3761
282018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w trakcie ustalania1529053279.9061
292018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1529057473.3421
302018-06-15Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego w trakcie ustalania1529065256.7342
312018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń 2018-06-221526731921.2385
322018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221526885152.6341
332018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526885288.7241
342018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych 2018-06-221528450458.2874
352018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach absolwenckich 2018-06-291528452640.6201
362018-05-30Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym w trakcie ustalania1527668169.3865
372018-06-13Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w trakcie ustalania1528895555.7246
382018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w trakcie ustalania1529053395.2265
392018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1529057615.1864
402018-06-15Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych w trakcie ustalania1529067883.4933
412018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526885423.5272
422018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka 2018-06-291528452745.3949
432018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w trakcie ustalania1529053527.4584
442018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowegow trakcie ustalania1529057813.7741
452018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526885566.3962
462018-05-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526885721.5566
472018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej 2018-06-201528450578.3449
482018-06-08Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Fryzjer – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-06-261528443462.3254
492018-06-07Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – boratynka, tymf Jana Kazimierza 2018-06-221528381060.2695
502018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2018-06-291528452864.1746
512018-06-13Protokół do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 listopada 2014 r. 2018-06-271528887621.9493
522018-05-29Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia 2018-06-181527602419.1366
532018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w trakcie ustalania1529053671.8395
542018-06-04Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 2018-06-181528094992.1698
552018-06-05Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2018-06-261528204178.4203
562018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1529057961.5059
572018-06-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w trakcie ustalania1529068975.3957
582018-06-14Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2018-06-251528958415.9779
592018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle w trakcie ustalania1529054127.1934
602018-06-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie ustalania1529058155.5437
612018-06-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki w trakcie ustalania1529069171.7764
622018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221525682372.2834
632018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 2018-07-061528450713.2211
642018-06-08Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci 2018-06-181528443517.7462
652018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze 2018-07-031528453013.6874
662018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-06-191521116990.1444
672018-03-28Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-06-191522223047.8173
682018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego 2018-06-191521115006.0889
692018-06-14Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym 2018-06-211528958672.7133
702018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trakcie ustalania1529054328.2486
712018-05-30Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 2018-06-191527673827.894
722018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia 2018-06-221525682521.957
732018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie 2018-06-291528450969.5432
742018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221525682661.6177
752018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 2018-07-131528451137.3756
762018-06-13Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 2018-07-041528885826.953
772018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w trakcie ustalania1529054475.7319
782018-06-15Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 2018-07-131529058354.9083
792018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221525682801.6011
802018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 2018-06-251528451640.2919
812018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin w trakcie ustalania1529054626.9186
822018-04-24Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)w trakcie ustalania1524559970.2847
832018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 2018-06-221528451760.3462
842018-06-08Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych 2018-07-031528454211.9692
852018-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 2018-06-251528971814.1428
862018-06-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2018-06-251529058489.4466
872018-05-30Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej2018-06-181527662471.3841
882018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221525682930.192
892018-06-13Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 15 grudnia 2016 r.2018-07-111528887855.6708
902018-06-13Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.2018-07-061528887168.9255
912018-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze 2018-06-251528971648.2889
922018-06-05Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych 2018-06-191528201301.7315
932018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525679899.3306
942018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525680119.2713
952018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525680304.1631
962018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525680767.8481
972018-06-07Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie2018-06-211528375196.027
982018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych 2018-06-291528451879.0248
992018-04-27Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-06-191524836099.6122
1002018-06-08Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 2018-06-201528454760.7062
1012018-06-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2018-06-251529058689.3988
1022018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525681063.2818
1032018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 2018-07-121529054790.9922
1042018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525681229.2504
1052018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525681716.7019
1062018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221525681882.1092
1072018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221525682057.7589
1082018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221525682233.0162
1092018-05-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221525679701.8236
1102018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526732091.2931
1112018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221526732298.1533
1122018-05-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2018-06-221526022556.7341
1132018-05-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze 2018-06-201526022676.9819
1142018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń 2018-06-221526731467.3986
1152018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia 2018-06-221526731771.3462
1162018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń 2018-06-221526730474.9329
1172018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221526731151.6596
1182018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221526731310.9646
1192018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 2018-06-221526730798.9648
1202018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu 2018-06-221526730992.8827
1212018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń 2018-06-221526730282.52
1222018-05-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia 2018-06-221526729318.9145
1232018-05-21Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r. 2018-06-261526910213.6343
1242018-06-07Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2018-06-181528379384.6301
1252018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2018-06-261528452000.4739
1262018-06-13Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r. 2018-07-061528887395.2371
1272018-06-08Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej 2018-06-221528447134.4115
1282018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych w trakcie ustalania1529052255.5121
1292018-05-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026) 2018-06-221527079562.4895
1302018-05-30Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora 2018-06-181527666506.1494
1312018-06-01Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów 2018-06-191527840235.6723
1322018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 2018-06-271528452118.2561
1332018-06-15Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1529055792.0243
1342018-06-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2018-07-061529052842.7176
1352018-06-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej 2018-06-181529060015.5836
1362018-05-29Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej 2018-06-181527602027.5052
1372018-05-30Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora 2018-06-181527666327.5166
1382018-06-01Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w trakcie ustalania1527849823.3489
1392018-06-04Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2018-06-221528099413.3202
1402018-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu 2018-06-291528450836.2547
1412018-06-01Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2018-06-181527841602.1386
1422018-06-07Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 2018-06-291528372458.9547
1432018-06-01Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego 2018-06-281527841069.6096
1442018-06-01Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno¬ rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności2018-06-211527835148.8818
1452018-06-11Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w trakcie ustalania1528699807.2645
1462018-06-08Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2018 r. 2018-06-211528465692.9159
1472018-06-11Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1528720655.7193
1482018-06-08Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji 2018-06-291528465950.9973
1492018-06-08Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu 2018-06-221528466427.6747
1502018-06-08Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wizażystka/Stylistka - Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-06-261528462755.7782
1512018-06-08Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wizażystka/Stylistka – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-06-261528462942.3532
1522018-06-11Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym 2018-06-191528706962.7355
1532018-06-12Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w trakcie ustalania1528809343.6334
1542018-06-08Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold 2018-06-181528466593.7173
1552018-06-08Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej 2018-06-191528466732.9986
1562018-06-13Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 2018-07-111528874331.0688
1572018-06-08Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy 2018-07-031528466135.0925
1582018-06-13Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 15 stycznia 2015 r.2018-06-281528886960.3312
1592018-06-13Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 25 czerwca 2014 r.2018-07-111528886760.72
1602018-06-13Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 2018-06-201528877825.6043
1612018-06-13Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy w trakcie ustalania1528892531.3115
1622018-06-13Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 2018-06-201528875493.7237
1632018-06-13Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych 2018-06-201528874974.2656
1642018-06-13Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych 2018-06-211528875176.8799
1652018-06-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich 2018-06-251528885981.976
1662018-06-13Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy 2018-06-211528898557.1645
1672018-06-13Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2018 r. 2018-06-211528885542.172
1682018-06-11Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 2018-06-211528708738.9115
1692018-06-13Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2018-07-021528875872.3209
1702018-06-12Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych 2018-06-261528809566.709
1712018-06-15Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w trakcie ustalania1529046146.8406
1722018-06-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie równoważnika pieniężnego dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa za brak lokalu mieszkalnego w trakcie ustalania1529064787.0281
1732018-06-15Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów 2018-06-211529044525.205