Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12018-11-13Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu 2018-11-201542111442.2531
22018-11-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r. 2018-11-211542122278.1691
32018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 2018-11-291542192769.8912
42018-11-14Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Brunona Wenty 2018-11-201542210292.0687
52018-11-02Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 2018-11-201541150707.5928
62018-11-14Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej 2018-11-221542186126.128
72018-11-14Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bartłomieja Eugeniusza Stawiarskiego 2018-11-201542210785.2479
82018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 415/20182018-11-211541510131.5779
92018-11-14Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 2018-11-281542196116.9256
102018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 413/20182018-11-281541502391.8024
112018-11-08Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-11-201541664330.9887
122018-11-15Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna 2018-11-201542275845.402
132018-11-15Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Wilka 2018-11-201542276863.021
142018-11-13Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 2018-11-211542123715.9628
152018-11-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty 2018-11-191542198108.5132
162018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym 2018-11-201540561504.6433
172018-11-15Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2018-11-261542277754.008
182018-11-13Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2018-11-201542124068.7629
192018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych 2018-11-301542199226.7897
202018-11-15Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. 2018-11-231542279064.2537
212018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderu Rej. 432/20182018-11-211541519100.0644
222018-11-15Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 2018-11-261542279647.337
232018-10-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 2018-11-271540810117.3015
242018-11-13Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 2018-11-221542124635.0433
252018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 2018-12-051542199550.4881
262018-11-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-11-231542282181.0608
272018-11-13Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych 2018-12-041542105059.5302
282018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 2018-12-271542203026.823
292018-11-02Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy 2018-11-261541159537.9858
302018-11-14Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji 2018-11-281542189712.8595
312018-11-15Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej 2018-11-221542282700.5574
322018-11-14Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 17/172018-11-201542189142.9006
332018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 2018-12-051542204051.5512
342018-11-09Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia 2018-11-301541774338.9234
352018-11-15Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Szlachetki 2018-11-201542275394.2439
362018-11-05Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej 2018-11-201541430260.3704
372018-11-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 2018-11-281541595346.0892
382018-11-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 393/20182018-11-211541168014.8355
392018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne 2018-12-041542204395.405
402018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług 2018-11-231542204869.3729
412018-11-13Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Kazimierza Trzaskowskiego 2018-11-201542105657.2834
422018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych 2018-12-051542205121.7997
432018-11-05Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej 2018-11-271541428350.0191
442018-11-05Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej 2018-11-291541428768.7328
452018-11-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 2018-11-281541595647.2289
462018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 2018-11-281542191581.6247
472018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2018-12-071542191960.726
482018-11-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 2018-11-301541596103.1927
492018-11-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych 2018-11-281541594658.5565
502018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich 2018-11-221542192241.684
512018-11-05Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych 2018-11-211541429147.1433
522018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 2018-11-261540543314.7631
532018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2018-11-221542192485.2436
542018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski 2018-11-211540543829.07
552018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe 2018-11-231540544543.9491
562018-11-08Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Hieronim Dekutowski „Zapora” 2018-11-211541686900.6228
572018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 2018-11-201540546094.6825
582018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno¬ spożywczych 2018-11-201540549728.9553
592018-10-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych 2018-11-201540553100.8996
602018-10-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo pocztowe 2018-11-231540807351.448
612018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 418/20182018-11-211541512641.3512
622018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 383/20182018-11-211540999961.8571
632018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 385/20182018-11-211541000569.3357
642018-11-14Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim 2018-11-201542209190.4887
652018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 376/20182018-11-211540994281.5491
662018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 380/20182018-11-211540999617.7562
672018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 384/20182018-11-211541000262.6706
682018-11-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej 2018-11-201542290536.1198
692018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 285/20182018-11-211540993297.3722
702018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 379/20182018-11-211540996107.4623
712018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 284/20182018-11-211540992759.0249
722018-11-05Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 2018-11-291541407161.016
732018-11-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 387/20182018-11-211541165183.56
742018-11-05Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 402/20182018-11-211541412967.6858
752018-11-05Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 397/20182018-11-211541409989.8312
762018-11-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 386/20182018-11-211541164703.1556
772018-11-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 392/20182018-11-211541165647.9192
782018-11-05Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 409/20182018-11-211541414979.7987
792018-11-05 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 408/20182018-11-211541414582.7319
802018-11-05Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy 2018-11-191541410785.8899
812018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 340/20182018-11-211540993839.3065
822018-10-31Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 283/20182018-11-211540990983.83
832018-11-05Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 407/20182018-11-211541414136.0727
842018-11-05Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 406/20182018-11-211541413689.0767
852018-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej 2018-11-231542205458.5914
862018-11-09Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny 2018-11-221541772852.8398
872018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 411/20182018-11-211541499740.3786
882018-10-31Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 2018-11-211540999032.6336
892018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Rej. 412/20182018-11-281541500607.6827
902018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 422/20182018-11-211541517740.6814
912018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 416/20182018-11-211541511682.6042
922018-11-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 424/20182018-11-211541518648.9288
932018-11-08Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 2018-11-231541677090.2714
942018-11-13Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy w trakcie ustalania1542101775.2509
952018-11-14Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych 2018-11-211542187165.4554
962018-11-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-11-231542281593.432
972018-11-14Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii 2018-12-061542208216.3452
982018-11-09Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-11-231541768861.4833
992018-11-14Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze 2018-11-271542207441.8652
1002018-11-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto 2018-11-281542292373.8829
1012018-11-15Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w trakcie ustalania1542296115.6954
1022018-11-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej 2018-11-201542296583.9401
1032018-11-16Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w trakcie ustalania1542360450.4174
1042018-11-15Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ 2018-11-301542293511.0271
1052018-11-15Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2018-11-231542292751.8367
1062018-11-16Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Glazurnik - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1542361613.3596
1072018-11-16Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 2018-11-191542367893.5362
1082018-11-16Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie w trakcie ustalania1542373783.3864
1092018-11-16Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych 2018-11-211542372426.3288
1102018-11-16Ustawa o produktach kosmetycznych 2018-11-301542371941.6303
1112018-11-16Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie w trakcie ustalania1542374447.7731
1122018-11-16Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 2018-11-221542371517.5475
1132018-11-16Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w trakcie ustalania1542375058.4163
1142018-11-16Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie w trakcie ustalania1542375474.6527
1152018-11-16Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w trakcie ustalania1542376181.9226
1162018-11-16 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie w trakcie ustalania1542376566.5595
1172018-11-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” 2018-11-231542294492.7463
1182018-11-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików 2018-11-231542295224.7429
1192018-11-16Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1542378492.8153
1202018-11-16Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w trakcie ustalania1542379254.475
1212018-11-16Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych w trakcie ustalania1542379844.2833
1222018-11-16Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi w trakcie ustalania1542380238.5121
1232018-11-16Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności w trakcie ustalania1542380676.2849
1242018-11-16Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym w trakcie ustalania1542382043.0879
1252018-11-16Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników w trakcie ustalania1542382542.3392