Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12018-10-17Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2018-10-241539773337.6735
22018-10-17Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 2018-10-191539774091.0277
32018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 367/20182018-11-051538470591.3279
42018-10-17Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego 2018-10-191539772869.8728
52018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 366/20182018-11-051538471624.3724
62018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 365/20182018-11-051538472079.7353
72018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 363/20182018-11-051538473426.2232
82018-10-15Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. 2018-10-261539612704.9017
92018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 362/20182018-11-051538474151.6892
102018-10-08Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej 2018-11-071539007227.4713
112018-10-09Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2018-10-301539084574.0181
122018-10-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 2018-10-261539598317.7704
132018-10-17Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny w trakcie ustalania1539776499.0631
142018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 361/20182018-11-051538474530.0295
152018-10-12Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego 2018-10-241539350359.9875
162018-10-15Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. 2018-10-261539612991.4651
172018-10-16Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2018 r. 2018-10-261539682172.9671
182018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 360/20182018-11-051538474985.3576
192018-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 2018-10-311538999659.0627
202018-10-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci 2018-10-261539765709.0759
212018-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego 2018-10-291539002753.4787
222018-10-16Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-11-051539689258.3431
232018-10-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1539855728.161
242018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 357/20182018-11-051538480426.4143
252018-10-17Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2018 roku 2018-10-261539786869.9853
262018-10-16Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1539690499.5188
272018-10-18Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 2018-10-191539854592.0439
282018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 356/20182018-11-051538480942.8114
292018-10-08Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych 2018-10-251539008840.4837
302018-10-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 2018-10-191539347233.3019
312018-10-16Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej 2018-10-191539693974.7937
322018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 353/20182018-11-051538481562.119
332018-10-09Umowa ramowa o współpracy miedzy Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r. 2018-11-131539077742.8332
342018-10-15Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. 2018-10-261539612061.2254
352018-10-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 2018-10-191539697755.6437
362018-09-27Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 2018-10-191538053107.9055
372018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 346/20182018-11-051538481942.9936
382018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 339/20182018-11-051538482355.8087
392018-10-15Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r. 2018-10-191539596861.2439
402018-10-15Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. 2018-10-291539612390.0499
412018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 337/20182018-11-051538482828.6625
422018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 325/20182018-11-051538483461.8817
432018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 295/20182018-11-051538484348.6319
442018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 265/20182018-11-051538485354.0834
452018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 263/20182018-11-051538485854.387
462018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 359/20182018-11-051538476511.5784
472018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 375/20182018-11-051538469542.5365
482018-10-01Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.345/20182018-11-051538400223.5989
492018-10-02Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 358/20182018-11-051538476874.261
502018-10-01Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 377/20182018-11-051538403735.8027
512018-10-01Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 341/20182018-11-051538403335.1521
522018-10-01Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 342/20182018-11-051538403035.4509
532018-10-01Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 344/20182018-11-051538402694.5096
542018-10-08Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 2018-10-301538989300.7401
552018-10-03Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2018-10-241538577215.2575
562018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 2018-10-261538743225.5545
572018-10-08Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych 2018-11-021539008086.041
582018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2018-10-311538745439.9984
592018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach 2018-11-051538744485.2989
602018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2018-10-261538744820.7816
612018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej 2018-10-261538748685.3971
622018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 2018-10-261538750478.1003
632018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 2018-10-261538749121.4513
642018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej 2018-10-261538749527.5863
652018-10-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2018-10-261538750923.7219
662018-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 2018-10-221538995553.1929
672018-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2018-10-221538996251.4291
682018-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie 2018-10-291538997504.5959
692018-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2018-10-301538997067.8921
702018-10-09Protokół zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzony w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. 2018-11-281539077303.8247
712018-10-15Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. 2018-10-261539595683.0134
722018-10-09Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 2018-11-301539086925.392
732018-10-09Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 2018-10-191539093362.0285
742018-10-09Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej 2018-10-311539093885.5742
752018-10-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia 2018-10-221539780563.4035
762018-10-09Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego 2018-10-251539090216.673
772018-10-11Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla 2018-10-221539255119.4758
782018-10-10Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym 2018-10-261539158584.81
792018-10-11Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Policji 2018-10-231539250092.3099
802018-10-12Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019 2018-10-261539349807.4929
812018-10-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w trakcie ustalania1539678389.2173
822018-10-12Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063) 2018-11-091539351342.5391
832018-10-11Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa 2018-10-241539254586.0363
842018-10-11Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Opatrzności Bożej Wotum Narodu Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury” 2018-10-191539251186.8556
852018-10-11Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich „VOX” 2018-10-191539252203.5214
862018-10-17Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych 2018-10-311539777218.2419
872018-10-15Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. 2018-10-261539606567.101
882018-10-12Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli 2018-10-261539334350.0162
892018-10-10Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach 2018-10-191539163622.2128
902018-10-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2018-10-191539341716.7183
912018-10-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2018-10-191539348771.3718
922018-10-15Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa 2018-10-251539614211.179
932018-10-15Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. 2018-10-261539593285.0117
942018-10-15Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa 2018-10-301539592677.4626
952018-10-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej w trakcie ustalania1539865275.8226
962018-10-16Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Stolarz – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-11-051539687342.2587
972018-10-16Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-11-051539688059.2768
982018-10-18Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych w trakcie ustalania1539852209.5578
992018-10-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1539854991.234
1002018-10-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1539855330.051
1012018-10-18Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu w trakcie ustalania1539859166.432
1022018-10-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” 2018-10-261539784485.8157