Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
22018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037) 2018-05-101521800338.4508
32018-04-18Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług w trakcie ustalania1524059853.1141
42018-03-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne 2018-04-201522070178.7743
52018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032) 2018-05-081521628380.3688
62018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) 2018-04-271521724284.0359
72018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048) 2018-04-271521800941.483
82018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa 2018-05-181523865368.0793
92018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 2018-05-231523864206.3936
102018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela 2018-05-221523862790.4852
112018-04-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r. 2018-04-271523613446.2939
122018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błota (PLH140038) 2018-04-251521808208.7779
132018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krogulec (PLH140008) 2018-04-241521808974.3468
142018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054) 2018-04-251521803373.4926
152018-03-27Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 2018-04-261522144420.8163
162018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.22.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2018-04-251523534216.5726
172018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim 2018-05-181523864327.7577
182018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie 2018-05-111523862919.1325
192018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 2018-05-161523865500.1598
202018-04-13Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 2018-04-251523614272.0518
212018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 2018-04-271523864458.5008
222018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018-05-241523865635.9904
232018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 2018-05-151523863060.1297
242018-04-06Ustawa o kosztach komorniczych 2018-04-251523013186.6889
252018-04-16Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) 2018-05-151523878805.8106
262018-03-28Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w trakcie ustalania1522223348.7958
272018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sulechów (PLH080043) 2018-04-261521635501.8295
282018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015) 2018-04-251521810125.1291
292018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047) 2018-05-101521805008.4887
302018-04-13Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 2018-04-261523615175.0942
312018-03-28Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania komisarzy wyborczych w trakcie ustalania1522223920.2329
322018-04-16Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich 2018-04-251523882704.7712
332018-03-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086) 2018-05-111521558306.7491
342018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048) 2018-05-111521636969.9854
352018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 2018-05-161523863201.0138
362018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 2018-05-221523864585.948
372018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki 2018-05-211523865762.4661
382018-04-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” 2018-04-191523946190.2642
392018-03-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 2018-04-271522068843.4106
402018-03-28Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 2018-04-201522228731.0223
412018-03-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091) 2018-04-271521559107.832
422018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004) 2018-05-171521721460.5954
432018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 2018-05-101523863345.3475
442018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026) 2018-05-151521638786.4292
452018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych 2018-05-171523865892.5552
462018-04-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2018-04-241523946627.8347
472018-02-19Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w trakcie ustalania1519046462.742
482018-02-19Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie ustalania1519046656.08
492018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036) 2018-05-151521722331.4455
502018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 2018-05-211523866015.8457
512018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa 2018-05-161523863669.1867
522018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 2018-05-111523864722.9534
532018-04-16Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego 2018-05-081523861633.3384
542018-03-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa 2018-04-271522069373.7634
552018-04-12Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 2018-05-111523538297.2569
562018-04-17Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej 2018-05-071523956627.0028
572018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043) 2018-04-271521639355.6677
582018-04-13Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie 2018-04-241523608563.8658
592018-04-13Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy 2018-05-111523625103.8354
602018-04-18Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.2018-05-141524058128.273
612018-04-18Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 2018-05-251524060270.4587
622018-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 2018-04-241524057128.9891
632018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001) 2018-05-151521799911.3931
642018-04-13Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw 2018-04-271523609483.785
652018-04-13Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego 2018-05-101523625385.4921
662018-04-13Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej 2018-05-141523624883.5059
672018-03-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe 2018-04-271522069841.372
682018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych 2018-05-211523863804.1529
692018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach 2018-05-111523864841.4548
702018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044) 2018-05-111521723603.4629
712018-04-16Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu 2018-04-251523882526.7879
722018-04-16Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) 2018-04-241523867220.3236
732018-04-17Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach 2018-04-251523962488.5402
742018-04-18Umowa między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisana Londynie dnia 12 lutego 2018 r.2018-05-241524058576.9286
752018-04-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-04-261524056313.577
762018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kołacznia (PLH180006) 2018-04-241521644282.4355
772018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045) 2018-04-251521714165.6577
782018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) 2018-05-111521712946.4861
792018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego w trakcie ustalania1521115006.0889
802018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w trakcie ustalania1521116318.7598
812018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie ustalania1521116990.1444
822018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) 2018-04-271521644856.3635
832018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błoto (PLH220002) 2018-04-271521712240.998
842018-03-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy 2018-04-201521533541.634
852018-03-27Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013) 2018-05-111522147923.5757
862018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058) 2018-04-271521714638.9579
872018-03-26Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202) 2018-04-251522072526.6404
882018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034) 2018-05-111521631485.1608
892018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047) 2018-04-271522055170.9562
902018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107) 2018-05-151521625292.8784
912018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037) 2018-05-151521632016.8276
922018-03-28Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie ustalania1522223047.8173
932018-03-27Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052) 2018-05-111522148513.9314
942018-04-18Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 52/162018-04-241524054192.5147
952018-03-29Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania komisarzy wyborczych w trakcie ustalania1522321957.7663
962018-03-29Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2018-04-231522314064.8435
972018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej 2018-04-241523863947.1606
982018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 2018-05-111523864979.4632
992018-04-03Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 2018-04-201522759285.9149
1002018-04-05Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej 2018-04-261522927271.494
1012018-04-05Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy 2018-04-241522931707.1784
1022018-04-13Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018-05-101523625543.8972
1032018-04-17Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych 2018-05-101523948809.715
1042018-04-05Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej 2018-04-271522931145.1856
1052018-04-04Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym 2018-04-301522830368.8481
1062018-04-04Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego 2018-04-251522846736.2105
1072018-04-05Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową 2018-04-201522932390.1067
1082018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych 2018-05-171523864079.1438
1092018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich 2018-05-171523865122.6986
1102018-04-06Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 2018-05-071523011492.7917
1112018-04-18Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017"2018-05-161524058993.533
1122018-04-18Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2018-04-241524056819.3172
1132018-04-13Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz 2018-04-231523618906.0112
1142018-04-04Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów 2018-04-271522828513.3428
1152018-04-11Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej 2018-05-081523442719.0494
1162018-04-09Ustawa o komornikach sądowych 2018-04-251523264886.6455
1172018-04-18Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych 2018-04-231524047725.1995
1182018-04-10Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia warunków technicznych transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa w trakcie ustalania1523364605.2047
1192018-04-11Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw 2018-04-201523432296.8969
1202018-04-09Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje − wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 2018-04-241523277178.5649
1212018-04-17Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej 2018-05-091523965595.5147
1222018-04-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2018 r. 2018-04-301524041277.7488
1232018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.12.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523530002.9611
1242018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.13.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523530366.0134
1252018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.14.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523531766.1138
1262018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.15.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523532213.6984
1272018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.16.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523532687.3761
1282018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.17.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523533076.4751
1292018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.25.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523533445.1355
1302018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.18.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523533641.4417
1312018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.24.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523533742.9809
1322018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.23.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523533958.4663
1332018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.20.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1523534377.973
1342018-04-11Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane 2018-04-251523435469.5288
1352018-04-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie w składzie Rady Ministrów 2018-04-201524126042.4076
1362018-04-19Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiejw trakcie ustalania1524130050.3481
1372018-04-13Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 2018-04-241523607557.2525
1382018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.19.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2018-04-251523534007.5911
1392018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.21.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2018-04-251523534715.1677
1402018-04-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.11.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2018-04-251523528792.3542
1412018-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej 2018-05-151523862611.5391
1422018-04-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych 2018-05-141523952601.5958
1432018-04-18Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowościw trakcie ustalania1524056161.6946
1442018-04-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-04-261524056593.713
1452018-04-19Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2014-2017 2018-04-201524125653.1481