Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
22018-07-26Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. 2018-08-241532609715.9542
32018-08-10Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów 2018-08-221533887689.1839
42018-08-14Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Nr 127.4.20182018-08-291534256537.6872
52018-08-03Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2018-08-311533303875.568
62018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji Nr 112.40.20182018-08-231533896361.6239
72018-08-14Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym Nr 127.3.20182018-08-291534257025.0926
82018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji Nr 112.39.20182018-08-221533896805.0909
92018-08-13Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów 2018-08-231534168323.95
102018-08-16Uchwała nr 138 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 30 września 2011 r. - Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia wykorzystania Funduszy Specjalnych w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach2018-09-031534412923.5701
112018-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 2018-08-241534405833.6454
122018-08-20Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe w trakcie ustalania1534751378.4646
132018-08-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie ustalania1534753696.2648
142018-08-20Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2018 r. 2018-08-241534429299.971
152018-08-03Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 2018-08-211533305717.4163
162018-08-08Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2018-08-231533732725.8614
172018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji Nr 112.38.20182018-08-231533897369.5937
182018-08-14Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. 2018-08-241534246310.4683
192018-08-14Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego 2018-08-241534235106.3404
202018-08-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w trakcie ustalania1534753852.4279
212018-08-21Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r. 2018-08-311534429696.7712
222018-07-12Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 2018-09-141531404207.4247
232018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji Nr 112.37.20182018-08-231533898129.2076
242018-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.2018-09-031534413115.6732
252018-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności 2018-08-301534422778.7826
262018-08-08Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2018-08-231533725186.9739
272018-08-14Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego 2018-09-031534254516.654
282018-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 2018-09-111534424386.1008
292018-08-16Zmiany do Załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjęte w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r.2018-09-061534407961.7708
302018-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki 2018-08-241534424955.3696
312018-08-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej 2018-08-271534507214.3215
322018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.29.20182018-08-231533900130.287
332018-08-17Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego 2018-08-301534510570.2922
342018-08-20Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent 2018-08-211534427724.9912
352018-07-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody 2018-08-231532347429.9489
362018-08-03Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)2018-08-221524559970.2847
372018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.28.20182018-08-221533900483.8615
382018-08-16Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w trakcie ustalania1534409051.0515
392018-08-16Uchwała nr 137 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 30 września 2011 r. - Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego2018-09-031534412801.024
402018-07-04Poprawki do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.2018-08-241530704747.6482
412018-07-30Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 2018-08-241532955938.9896
422018-08-07Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego 2018-08-281533627451.3614
432018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.27.20182018-08-231533900840.8465
442018-07-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny 2018-08-211532347868.0924
452018-08-16Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., wprowadzonych Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji 2018-08-271534405962.6678
462018-08-16Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich 2018-08-271534418407.6066
472018-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego 2018-08-281534428465.5668
482018-08-20Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 2018-09-031534748593.1293
492018-07-13Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1531470789.6297
502018-08-20Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, nieobejmującego czynności przetwarzania związanych z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich w trakcie ustalania1534752023.1907
512018-08-20Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej 2018-08-211534428893.1348
522018-08-20Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej 2018-09-051534751065.0173
532018-08-09Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 2018-08-271533808491.7312
542018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania na stopień generała brygady Nr 112.22.20182018-08-231533901172.4221
552018-08-14Ustawa o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. 2018-08-241534247001.9805
562018-08-16Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 28 października 2016 r.2018-09-061534406990.5932
572018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006) 2018-08-241530787328.7842
582018-07-13Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1531471904.7302
592018-07-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu w trakcie ustalania1531898557.0498
602018-07-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 2018-08-221531918146.9735
612018-07-30Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-08-221532940235.7607
622018-07-27Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 2018-08-311532683123.1398
632018-07-31Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw 2018-08-221533020736.9745
642018-07-31Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej 2018-08-311533021535.5874
652018-08-03Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej 2018-08-221533280669.0357
662018-08-02Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli 2018-08-281533204893.9113
672018-07-31Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej 2018-08-221533022635.0623
682018-08-03Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2018-08-311533304561.8251
692018-08-03Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej 2018-08-241533293795.2762
702018-08-02Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane 2018-09-071533212566.6806
712018-08-06Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 2018-08-231533557468.6492
722018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji Nr 112.42.20182018-08-231533895696.8091
732018-08-06Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Glazurnik – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1533551714.3535
742018-08-06Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-08-231533564785.9664
752018-08-03Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 2018-08-221533281656.5463
762018-08-09Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2018-09-211533801164.0187
772018-08-06Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw 2018-08-231533566639.3983
782018-08-07Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego 2018-08-281533627558.5836
792018-08-07Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie ustalania1533628507.0327
802018-08-07Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych 2018-08-221533636637.3508
812018-08-06Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 2018-08-231533556972.5823
822018-08-06Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 2018-08-231533556561.6273
832018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania na stopień generała broni Nr 112.34.20182018-08-221533898505.4466
842018-08-10Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 2018-08-231533890148.2945
852018-08-08Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − Poziom Podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-08-281533716027.3583
862018-08-06Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 2018-08-241533563403.0698
872018-08-08Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2018-08-281533727439.1551
882018-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.15.20182018-08-241533895407.08
892018-08-13Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw 2018-08-271534146594.0308
902018-08-13Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 2018-08-281534148054.0183
912018-08-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2018-08-241534232821.9188
922018-08-13Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw 2018-09-041534149046.3475
932018-08-13Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych 2018-08-271534151357.8619
942018-08-20Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego 2018-08-301534751612.7812
952018-08-14Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 2018-08-271534243225.3269
962018-08-10Rozporządzenie Ministrów: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej , Finansów oraz Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej 2018-08-291533906697.1075
972018-08-13Ustawa zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 2018-08-231534152053.0078
982018-08-13Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 2018-08-281534152471.5453
992018-08-13Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. 2018-08-221534154138.9133
1002018-08-14Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020” 2018-08-231534250207.0671
1012018-08-14Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej 2018-09-041534236134.3853
1022018-08-14Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 2018-08-241534237087.9616
1032018-08-14Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2018-08-241534236700.692
1042018-08-14Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 2018-09-051534241813.9239
1052018-08-13Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne 2018-09-041534153092.1446
1062018-08-14Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych 2018-09-051534244260.5345
1072018-08-16Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów 2018-08-301534406744.0458
1082018-08-14Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2018-09-051534245240.9189
1092018-08-14Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym w trakcie ustalania1534247478.4604
1102018-08-14Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2018-08-271534247932.4116
1112018-08-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w trakcie ustalania1534748872.9319
1122018-08-14Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2018-08-241534252134.2347
1132018-08-14Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie 2018-08-291534255221.4926
1142018-08-14Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej 2018-08-291534255677.3761
1152018-08-14Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-08-291534245631.9746
1162018-08-16 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-08-291534416664.6483
1172018-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. 2018-09-031534422195.7513
1182018-08-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w trakcie ustalania1534750118.1737
1192018-08-16Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego 2018-08-301534415749.9618
1202018-08-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie ustalania1534754428.4159
1212018-08-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie ustalania1534754583.4681
1222018-08-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji 2018-08-291534169449.1686
1232018-08-21Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachw trakcie ustalania1534838174.6972
1242018-08-21Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2018-08-311534839957.4095
1252018-08-21Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1534848471.2819
1262018-08-21Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1534849950.209
1272018-08-21Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1534850769.4963
1282018-08-21Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1534852497.4986
1292018-08-21Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2018-09-031534842286.4997
1302018-08-21Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu 2018-09-031534842081.7915