Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12019-04-11Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019-06-071554967877.6374
22019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin 2019-05-231555397536.9839
32019-04-15Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych 2019-05-241555337382.5274
42019-05-10 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 115/20192019-06-141557483179.8294
52019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 2019-06-141558427880.1916
62019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.11.20192019-05-281557926389.8903
72019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 2019-06-051558429182.8937
82019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.10.20192019-05-281557926721.8052
92019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny 2019-06-191558430454.9774
102019-04-18Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2019-05-231555586891.0615
112019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 124/20192019-06-141557480092.0443
122019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora Nr 115.6.20192019-05-271557924741.8192
132019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.9.20192019-05-281557927176.4118
142019-04-23Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych 2019-05-241556016717.6921
152019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 122/20192019-06-141557481686.7856
162019-04-25Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności 2019-05-311556191132.0671
172019-04-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 2019-05-281556527395.7563
182019-04-29Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby 2019-05-241556537221.7194
192019-05-07Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r. 2019-05-311557219332.2854
202019-05-08Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1557314350.0445
212019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 118/20192019-06-141557482067.3125
222019-05-07Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Irlandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r.2019-06-071557311341.2562
232019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora Nr 115.5.20192019-05-271557925192.3734
242019-05-07Dokumenty poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r., sporządzone w Marrakeszu dnia 18 października 2002 r., w Antalyi dnia 24 listopada 2006 r. i w Guadalajarze dnia 22 października 2010 r. 2019-06-141557302761.8093
252019-05-07Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Dokumentów poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r., sporządzonych w Marrakeszu dnia 18 października 2002 r., w Antalyi dnia 24 listopada 2006 r. i w Guadalajarze dnia 22 października 2010 r.2019-06-141557302976.254
262019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 175/20192019-06-141557394303.2711
272019-05-08Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 2019-05-241557321533.3376
282019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 188/20192019-06-141557389354.534
292019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 187/20192019-06-141557389674.4405
302019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2019-06-211558426400.323
312019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 174/20192019-06-141557394840.7857
322019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 162/20192019-06-141557401982.2127
332019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 150/20192019-06-141557404785.863
342019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 170/20192019-06-141557401500.8485
352019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 157/20192019-06-141557403450.274
362019-05-09Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 2019-05-271557407583.841
372019-05-09Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 2019-06-101557408327.7132
382019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 154/20192019-06-141557404365.7726
392019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 172/20192019-06-141557395211.496
402019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 179/20192019-06-141557393054.54
412019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 182/20192019-06-141557391232.1623
422019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Rej. 177/20192019-06-141557393541.4062
432019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 176/20192019-06-141557393885.7135
442019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 186/20192019-06-141557390039.2001
452019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 158/20192019-06-141557402665.9992
462019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 156/20192019-06-141557403838.7426
472019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Rej. 171/20192019-06-141557396689.9405
482019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 140/20192019-06-141557478893.7923
492019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 112/20192019-06-141557485099.2247
502019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 125/20192019-06-141557479760.1241
512019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 142/20192019-06-141557477882.1344
522019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 144/20192019-06-141557476853.9278
532019-05-10 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 143/20192019-06-141557477298.0858
542019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 126/20192019-06-141557479300.0184
552019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 145/20192019-06-141557476529.9671
562019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 146/20192019-06-141557476045.9189
572019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 147/20192019-06-141557475091.4351
582019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 131/20192019-06-141557388332.136
592019-05-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 184/20192019-06-141557390409.6343
602019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.13.20192019-05-281557925595.4857
612019-05-07Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.2019-06-071557312685.3614
622019-05-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 102/2019w trakcie ustalania1557574018.1812
632019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2019-05-311558427486.784
642019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 107/20192019-06-141557491643.4225
652019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 105/20192019-06-141557493648.7556
662019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 106/20192019-06-141557492021.7899
672019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 104/20192019-06-141557494110.5251
682019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów Rej. 108/20192019-06-141557490678.3443
692019-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 66/20192019-06-141557576646.612
702019-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 103/2019w trakcie ustalania1557569870.1676
712019-05-11Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji 2019-05-271557561890.8079
722019-05-10Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. 2019-05-241557496446.0162
732019-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 100/20192019-06-141557576287.3694
742019-05-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 111/20192019-06-141557485665.7138
752019-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 101/20192019-06-141557574774.6685
762019-05-15Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018 Nr 2/2019 2019-05-311557923125.6874
772019-05-15Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018 nr 3/2019 2019-05-311557924097.7767
782019-05-15Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach 2019-06-041557921436.578
792019-05-16Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r. 2019-05-291557992406.2982
802019-05-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.12.20192019-05-281557925952.9615
812019-05-17Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Wielkie aktorki” – Helena Modrzejewska 2019-05-281558075647.2737
822019-05-17Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw 2019-05-281558093993.8193
832019-05-17Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej w trakcie ustalania1558095359.6054
842019-05-17Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 31/172019-05-241558099213.8396
852019-05-17Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 26 / 172019-05-241558098974.8524
862019-05-17Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych 2019-05-291558083175.975
872019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 2019-06-111558340874.0221
882019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-06-141558339954.1826
892019-05-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych 2019-05-241558087769.2325
902019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym 2019-06-131558343294.4283
912019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie 2019-06-121558341878.4398
922019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 2019-06-181558344125.0465
932019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych 2019-06-191558347795.4797
942019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego 2019-05-271558349319.0154
952019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 2019-06-101558348786.1475
962019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 2019-06-171558348389.5685
972019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2019-05-271558349690.5628
982019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2019-06-141558351321.4752
992019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 2019-06-211558351753.5712
1002019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 2019-06-241558352142.6873
1012019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej 2019-05-291558352514.6281
1022019-05-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 2019-05-231558089290.1339
1032019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 2019-06-261558352870.7552
1042019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 2019-06-141558359190.2639
1052019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim 2019-06-121558359525.4443
1062019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 2019-06-121558359887.2785
1072019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania 2019-05-311558360280.3872
1082019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2019-05-311558361073.8412
1092019-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 2019-06-071558360641.9063
1102019-05-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności 2019-05-231558088650.9044
1112019-05-21Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2019-05-271558425827.0315
1122019-05-20Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej 2019-05-241558337343.4024
1132019-05-17Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 2019-06-071558101294.9502
1142019-05-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 2019-05-231558087248.4741
1152019-05-21Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia w trakcie ustalania1558432197.3207
1162019-05-20Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin 2019-06-141558347055.8119
1172019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 2019-06-241558438660.5915
1182019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne 2019-06-261558439223.4692
1192019-05-21Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1558441080.3846
1202019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2019-06-271558439983.8603
1212019-05-21 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Schmidt w trakcie ustalania1558441602.0739
1222019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2019-05-301558440462.9128
1232019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2019-06-251558439648.0014
1242019-05-21 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa w trakcie ustalania1558441953.3067
1252019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego 2019-06-041558442670.3692
1262019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2019-06-111558443808.8756
1272019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych 2019-05-311558443060.7632
1282019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 2019-06-281558443424.8362
1292019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe 2019-06-191558444499.9852
1302019-05-21Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 2019-05-241558434904.3233
1312019-05-22Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych w trakcie ustalania1558511815.1259
1322019-05-22Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych w trakcie ustalania1558514920.4933
1332019-05-21Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2019-05-311558446848.7039
1342019-05-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 2019-06-271558510956.2245
1352019-05-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 2019-06-271558510380.4053
1362019-05-22Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie 2019-05-301558517481.3652
1372019-05-22Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych w trakcie ustalania1558523222.0105
1382019-05-22Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w trakcie ustalania1558525678.8958
1392019-05-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej 2019-05-311558519086.2867
1402019-05-22Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej w trakcie ustalania1558531307.7808