Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12019-06-06Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 2019-07-091559809046.2939
22019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.11.20192019-07-051560347179.9975
32019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 2019-08-131560764589.681
42019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2019-08-051560767330.532
52019-06-10Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjęte w Kigali dnia 15 października 2016 r.2019-07-191560765799.2663
62019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 2019-08-121560772743.8257
72019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy 2019-08-011560780267.6073
82019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich 2019-07-301560855964.2366
92019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 2019-07-161560780825.0124
102019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych 2019-07-151560847735.695
112019-06-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju 2019-07-031560856773.2803
122019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2019-08-091560758230.4358
132019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego 2019-08-081560765819.1805
142019-06-10Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-08-161560767501.6661
152019-06-10Oświadczenie rządowe w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. 2019-07-021560764701.8767
162019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 2019-07-171560781293.327
172019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 2019-07-171560854809.3563
182019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2019-08-051560758552.606
192019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 2019-08-141560764930.8967
202019-06-10Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. 2019-07-191560765989.2438
212019-06-10Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.2019-08-161560767716.6469
222019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej 2019-07-101560776321.2191
232019-06-10Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzona w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. 2019-08-021560766205.946
242019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019-07-111560777309.2087
252019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym 2019-07-181560779655.9726
262019-06-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy urodzin Teodora Axentowicza 2019-07-041560859487.1509
272019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2019-08-061560759561.6979
282019-06-12Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzona w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.2019-07-261560765043.3366
292019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2019-08-051560777950.3121
302019-06-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 2019-07-041560859838.3855
312019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2019-07-121559908062.6969
322019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim 2019-08-071560757657.6823
332019-06-10Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. 2019-08-021560766368.6417
342019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach 2019-08-071560759130.7274
352019-06-12Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.2019-07-261560765170.4629
362019-06-03Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej, podpisana w Auckland dnia 22 sierpnia 2018 r.2019-08-091560766583.2001
372019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2019-08-091560778490.4197
382019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 2019-07-291560846276.2617
392019-06-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej 2019-07-041560860216.0391
402019-06-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena 2019-07-011560860611.8533
412019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne 2019-06-261558439223.4692
422019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2019-06-271558439983.8603
432019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2019-06-251558439648.0014
442019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 2019-07-241560779001.4313
452019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym 2019-07-231560845327.8015
462019-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 2019-06-281558443424.8362
472019-05-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 2019-06-271558510956.2245
482019-05-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 2019-06-271558510380.4053
492019-06-07Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 2019-07-051559912589.8758
502019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 2019-08-121560764139.0487
512019-06-06Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r. 2019-07-121560765430.1955
522019-06-03Oświadczenie rządowe w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej, podpisaną w Auckland dnia 22 sierpnia 2018 r.2019-08-091560766793.4599
532019-06-10Oświadczenie rządowe w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.2019-08-161560768775.227
542019-06-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej 2019-07-041560861317.8355
552019-05-21Oświadczenie rządowe w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",podpisanym w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.2019-07-051558942734.4525
562019-05-21Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",podpisane w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.2019-07-051558942918.3394
572019-05-30Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r.2019-07-051559633583.7744
582019-05-31Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 2019-06-281559288332.2643
592019-06-03Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2019-06-261559569763.4821
602019-05-30Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotycząca przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisana w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r.2019-07-051559633326.0161
612019-06-03Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2018 r. 2019-06-271559559702.3736
622019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 2019-07-031559904705.3865
632019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 2019-07-041559905041.4068
642019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi 2019-07-021559905603.0901
652019-06-04Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 2019-07-101559640538.5913
662019-06-05Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 2019-06-261559729921.3481
672019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2019-06-281559906382.837
682019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 2019-07-051559917173.6751
692019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 2019-07-051559917490.131
702019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2019-07-041559918164.5025
712019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 2019-06-281559916785.6982
722019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 2019-06-281559915175.6462
732019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów 2019-06-281559915507.6304
742019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk 2019-06-281559916354.4864
752019-06-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy 2019-06-271559914664.3981
762019-06-07Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości 2019-08-021559914112.6094
772019-06-10Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 2019-07-261560167019.906
782019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 233/20192019-07-121560151300.2275
792019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 221/20192019-07-121560153872.7602
802019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 219/20192019-07-121560154459.4667
812019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 232/20192019-07-121560151788.1596
822019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej.231/20192019-07-121560152314.1648
832019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 189/20192019-07-121560169102.026
842019-06-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 93/20192019-07-121560169500.733
852019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2019-07-221560849452.39
862019-06-12Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego 2019-06-251560331091.0123
872019-06-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 237/20192019-07-121560246013.9158
882019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 238/20192019-07-121560245665.5537
892019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 234/20192019-07-121560246960.5383
902019-06-11Rozporządzenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. 2019-06-261560239468.9184
912019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 208/20192019-07-121560258618.3885
922019-06-11Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 2019-06-271560243572.1845
932019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 222/20192019-07-121560252382.4589
942019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 230/20192019-07-121560248069.9782
952019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 218/20192019-07-121560253441.8506
962019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 226/20192019-07-121560248652.4373
972019-06-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 224/20192019-07-121560251995.7101
982019-06-12Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 2019-07-011560344704.684
992019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 210/20192019-07-121560255497.7303
1002019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 220/20192019-07-121560252981.6684
1012019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 209/20192019-07-121560258215.0627
1022019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 214/20192019-07-121560253806.579
1032019-06-06Oświadczenie rządowe w sprawie związania Rzeczypospolitej polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r. 2019-07-121560765579.7335
1042019-06-12Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.w trakcie ustalania1560337160.5999
1052019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 204/20192019-07-121560332521.4579
1062019-06-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 211/20192019-07-121560255143.2909
1072019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 200/20192019-07-121560336262.627
1082019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 196/20192019-07-121560337516.1545
1092019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 203/20192019-07-121560332910.1707
1102019-06-21Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem do mistrzostwa świata lub mistrzostw Europy i udziałem w nich 2019-07-011561119022.3821
1112019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 44/20192019-07-121560342323.6407
1122019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.15.20192019-07-051560346846.849
1132019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 190/20192019-07-121560341912.4508
1142019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 195/20192019-07-121560339639.758
1152019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.18.20192019-07-051560505153.6265
1162019-06-10Dokument wypowiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. 2019-07-021560764578.2829
1172019-06-10Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.2019-08-161560767326.4389
1182019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 2019-07-111560777640.4066
1192019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 2019-08-141560855693.8495
1202019-06-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 202/20192019-07-121560334238.3316
1212019-06-18Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny 2019-07-031560863574.9924
1222019-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2019-07-191560423211.3583
1232019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.13.20192019-07-051560418700.7143
1242019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień generała dywizji Straży Granicznej Nr 112.28.20192019-07-051560425470.024
1252019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej Nr 112.30.20192019-07-051560422443.7005
1262019-06-13Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 2019-06-271560429844.7826
1272019-06-13Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca 20. rocznicy wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie 2019-06-251560414776.8787
1282019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.22.20192019-07-051560431793.8946
1292019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.23.20192019-07-051560426663.923
1302019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej Nr 112.29.20192019-07-051560424876.523
1312019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.21.20192019-07-051560495595.7112
1322019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.19.20192019-07-051560501379.5909
1332019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej Nr 112.31.20192019-07-051560421838.8328
1342019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej Nr 112.32.20192019-07-051560419111.233
1352019-06-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady Nr 112.24.20192019-07-051560426089.5452
1362019-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców 2019-07-121560513378.9962
1372019-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 2019-07-121560513763.6652
1382019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia generała brygady Nr 112.9.20192019-07-051560511047.8519
1392019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Nr 1131.8.20192019-07-051560511869.2025
1402019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.20.20192019-07-051560509121.1112
1412019-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 2019-07-251560518478.3949
1422019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania na stopień generała brygady Nr 112.14.20192019-07-051560508426.8999
1432019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej Nr 1131.3.20192019-07-051560508732.0643
1442019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.12.20192019-07-051560510681.9644
1452019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.17.20192019-07-051560509634.3243
1462019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała Nr 112.8.20192019-07-051560511421.4345
1472019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze 2019-07-101560776784.8386
1482019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej Nr 112.20.20192019-07-051560499930.8351
1492019-06-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-08-121560855160.966
1502019-06-17Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 2019-07-031560761629.3247
1512019-06-17Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej 2019-07-221560772183.4789
1522019-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.14.20192019-07-121560510024.9307
1532019-06-18Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych 2019-07-091560858973.5917
1542019-06-14Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych 2019-07-031560507662.4293
1552019-06-18Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti w trakcie ustalania1560865054.2829
1562019-06-21Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi w trakcie ustalania1561104070.2657
1572019-06-21Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w trakcie ustalania1561106625.7881
1582019-06-19Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2019-07-171560928178.2373
1592019-06-19Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-06-271560939256.8928
1602019-06-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II 2019-07-041560861769.756
1612019-06-21Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności w trakcie ustalania1561102874.2113
1622019-06-19Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 2019-06-271560937085.3621
1632019-06-19Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 2019-06-271560941187.0969
1642019-06-19Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna 2019-07-021560935779.7981
1652019-06-19Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 2019-06-281560929311.3671
1662019-06-19Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-06-281560938495.8185
1672019-06-19Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy 2019-06-281560937702.3722
1682019-06-21Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2019-07-041561118109.2574
1692019-06-19Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” 2019-07-031560934791.142
1702019-06-21Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego 2019-07-011561112941.5504
1712019-06-24Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego w trakcie ustalania1561371666.2437
1722019-06-19Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2019 r. 2019-06-251560936318.7248
1732019-06-24Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w trakcie ustalania1561374873.0203
1742019-06-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2019-07-051561362853.7868
1752019-06-21Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów 2019-06-261561120273.3119
1762019-06-24Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej 2019-06-281561370638.5046
1772019-06-21Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-06-281561114840.9829
1782019-06-21Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędów 2019-07-041561117076.3317