Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12019-04-05Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.2019-04-261554461980.1865
22019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych 2019-05-101554721116.7411
32019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2019-05-101554721545.1608
42019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 2019-04-301554719703.5014
52019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2019-04-261552910321.151
62019-04-05Porozumienie z dnia 18 czerwca 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.2019-04-261554460163.1472
72019-04-05Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.2019-04-261554461408.6651
82019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa 2019-05-061552908171.0926
92019-04-05Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.2019-04-261554461771.4382
102019-03-01Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do zał.A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)2019-04-261551708206.7167
112019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 2019-04-291552909132.9083
122019-03-25Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2019-04-261553514530.1134
132019-03-29Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 2019-05-081553848070.3876
142019-03-29Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego 2019-05-071553852839.8627
152019-04-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 2019-04-261554386697.8606
162019-04-05Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. 2019-04-261554463068.757
172019-04-05Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.2019-04-261554462847.9263
182019-04-05Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.2019-04-261554462594.459
192019-04-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym 2019-05-061554466103.2898
202019-04-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 2019-04-261554466981.9797
212019-04-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych 2019-04-291554470688.3533
222019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 2019-05-101554709050.3934
232019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego 2019-05-061554709578.7681
242019-04-08Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych 2019-05-081554706711.0202
252019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych 2019-05-081554710160.1902
262019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym 2019-05-101554711502.8296
272019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń 2019-05-061554712023.7966
282019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 2019-05-081554712459.2411
292019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2019-04-261554713226.2431
302019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych 2019-05-081554713582.2403
312019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 2019-05-081554720814.9669
322019-04-11Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019-06-071554967877.6374
332019-04-10Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2019-05-071554889356.3671
342019-04-08Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia 2019-05-071554714552.4832
352019-04-09Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 2019-05-071554807486.6681
362019-04-10Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa 2019-05-071554904697.2653
372019-04-09Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego 2019-04-261554799848.3611
382019-04-15Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych 2019-04-291555317048.7015
392019-04-10Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie 2019-05-061554898598.8864
402019-04-12Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych 2019-05-161555070468.6108
412019-04-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej 2019-04-261555315443.9609
422019-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 2019-05-071555062258.3653
432019-04-15Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. 2019-04-261555314264.1516
442019-04-15Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r. 2019-04-261555320882.7889
452019-04-17Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczycieli akademickich 2019-05-081555498648.7912
462019-04-15Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2019-04-261555321561.6349
472019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 2019-05-171555396590.009
482019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym 2019-05-141555396174.6728
492019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 2019-05-161555395965.5141
502019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzeczach znalezionych 2019-05-151555396852.7988
512019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 2019-05-171555396712.684
522019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 2019-05-211555397026.4752
532019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 2019-05-131555397195.9809
542019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-05-161555397411.6564
552019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin 2019-05-231555397536.9839
562019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach 2019-05-161555397662.6893
572019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej 2019-05-201555397784.1056
582019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich 2019-05-221555397907.1743
592019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym 2019-05-141555398031.6116
602019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2019-05-131555398152.2599
612019-04-15Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2019-05-141555334134.8481
622019-04-15Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych 2019-05-081555335769.3127
632019-04-15Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych 2019-05-241555337382.5274
642019-04-17Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 2019-05-171555487532.814
652019-04-17Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki 2019-05-061555488120.6518
662019-04-17Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2019-05-071555488277.3521
672019-04-17Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 2019-05-081555488445.4355
682019-04-16Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego 2019-05-141555417934.2282
692019-04-17Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów 2019-04-261555486345.7969
702019-04-16Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą 2019-05-091555418184.172
712019-04-16Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze 2019-05-151555418884.3148
722019-04-17Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty 2019-05-101555480935.4976
732019-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę lub cudzoziemiec poszukujący pracy lub planujący rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej, który jest absolwentem polskiej uczelni lub zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2019-04-261555568248.0586
742019-04-18Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 2019-04-301555575036.0964
752019-04-18Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych 2019-04-261555569324.209
762019-04-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień 2019-04-261555508430.2612
772019-04-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2019 r. 2019-04-301555572503.3303
782019-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 2019-04-261555568798.5409
792019-04-18Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2019-05-231555586891.0615
802019-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą 2019-04-261555582179.8878
812019-04-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą 2019-05-071555579533.6791
822019-04-18Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych 2019-04-261555578178.637
832019-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych 2019-04-301555567705.6103
842019-04-19Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Singapuru Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. 2019-05-171555661834.1184
852019-04-17Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 2019-05-081555505883.5144
862019-04-19Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – zabytki Fromborka 2019-05-061555659699.5209
872019-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2019-04-261555568045.3184
882019-04-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający z mobilności długoterminowej naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2019-04-261555568407.5275
892019-04-19Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Malty Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valletta dnia 7 stycznia 1994 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valletta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. 2019-05-171555661951.6709
902019-04-25Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w trakcie ustalania1556201116.0325
912019-04-23Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2019-04-261556003425.3902
922019-04-23Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków w trakcie ustalania1556027057.664
932019-04-23Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków w trakcie ustalania1556028617.79
942019-04-24Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy w trakcie ustalania1556088592.8673
952019-04-24Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej w trakcie ustalania1556089161.9766
962019-04-24Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej w trakcie ustalania1556089651.6594
972019-04-25Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej w trakcie ustalania1556184769.9729
982019-04-23Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego 2019-05-141556024822.8311
992019-04-23Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców 2019-04-261556023268.6465
1002019-04-23Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców 2019-04-261556022106.1016
1012019-04-24Obwieszczenie Prokuratora Generalnego o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2019-05-131556098744.6501
1022019-04-23Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych 2019-05-241556016717.6921
1032019-04-23Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych 2019-04-291556026483.6569
1042019-04-25Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich w trakcie ustalania1556176259.3198
1052019-04-25Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1556179759.9585
1062019-04-25Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1556180278.768
1072019-04-25Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1556180636.1492
1082019-04-19Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie 2019-05-151555663455.6213
1092019-04-25Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska 2019-05-091556181376.4394
1102019-04-25Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji w trakcie ustalania1556188333.6846
1112019-04-25Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2019-05-061556176737.5128
1122019-04-24Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 2019-05-131556092801.4016
1132019-04-25Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności w trakcie ustalania1556191132.0671
1142019-04-25Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw 2019-05-111556190676.6022
1152019-04-25Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 2019-05-091556192098.8722
1162019-04-25Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw 2019-05-151556191564.2749
1172019-04-25Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych w trakcie ustalania1556199954.9605
1182019-04-25Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku w trakcie ustalania1556200676.0711