Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 554/20182019-01-311545395127.6369
22018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 557/20182019-01-311545396297.1487
32018-12-18Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Twierdza Przemyśl” 2019-01-291545127934.5197
42019-01-11Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela 2019-02-011547209585.3588
52018-12-21Porozumienie z dnia 16 października 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.2019-02-151545386596.3218
62018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 2019-01-231545056354.0234
72018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 2019-01-221545056664.3879
82019-01-10Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 2019-02-051547126666.8845
92019-01-11Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw implementacji do polskiego systemu statystyki publicznej międzynarodowej klasyfikacji przestępczości do celów statystycznych 2019-01-231547210582.1544
102018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo probiercze 2019-01-231545056969.4345
112019-01-04Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie 2019-01-281546602564.8466
122018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta 2019-01-231545057292.5437
132018-11-28 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 433/20182019-01-311543415305.4982
142018-12-17Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji 2019-01-241545054813.2646
152018-11-28Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 434/20182019-01-311543415647.4514
162018-12-17Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych 2019-01-251545054655.7129
172019-01-09Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu 2019-01-251547033984.7483
182018-11-28Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 436/20182019-01-311543416068.4729
192018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 472/20182019-01-311543839233.9151
202018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 526/20182019-01-311545302036.7848
212018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 539/20182019-01-311545387795.7571
222019-01-09Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 2019-01-291547037731.356
232019-01-11Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych w trakcie ustalania1547216859.7774
242018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 540/20182019-01-311545388212.1422
252019-01-11Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych 2019-02-081547217624.6535
262018-11-29Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 440/20182019-01-311543495958.9168
272018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 479/20182019-01-311543839595.4633
282018-12-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt 2019-01-251544449384.5459
292018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 487/20182019-01-311543840144.1212
302019-01-11Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 2019-01-251547201242.4069
312018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 488/20182019-01-311543842347.8914
322018-12-03 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 489/20182019-01-311543844652.2573
332019-01-16Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r. 2019-01-241547637408.7967
342018-12-03 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 490/20182019-01-311543845280.4659
352019-01-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 589/20182019-02-151547553422.7346
362018-12-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie doskonalenia techniki jazdy 2019-01-291545390931.7455
372019-01-11Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw 2019-02-081547203174.2127
382019-01-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 590/20182019-02-151547548508.0816
392019-01-11Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 2019-02-081547204072.8323
402019-01-16Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych 2019-01-241547626326.5193
412018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 502/20182019-01-311543846327.4896
422019-01-17Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo- rozwojowego w trakcie ustalania1547718961.7968
432019-01-16Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. 2019-01-241547633919.1113
442019-01-14Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020 2019-02-041547460719.0755
452019-01-17Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r.2019-02-151547724513.2025
462018-12-27Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2019-01-251545906618.4497
472019-01-09Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich 2019-01-251547038236.51
482019-01-11Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2019-01-301547204824.3375
492018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 541/20182019-01-311545392845.0955
502019-01-09Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 2019-02-041547039149.1107
512019-01-11Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2019-01-281547205645.5832
522018-11-29Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 437/20182019-01-311543489187.4563
532018-11-28Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 421/20182019-01-311543414886.1997
542018-11-30Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 459/20182019-01-311543584202.5574
552018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 465/20182019-01-311543828588.5051
562018-11-30Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 460/20182019-01-311543584713.1852
572018-11-30Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 458/20182019-01-311543583550.2674
582018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 464/20182019-01-311543828118.0022
592018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 461/20182019-01-311543824176.5467
602018-11-30Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 454/20182019-01-311543583047.8992
612018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 471/20182019-01-311543838769.4586
622018-12-04 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 456/20182019-01-311543913326.6267
632018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 462/20182019-01-311543826903.124
642018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 438/20182019-01-311543847498.9262
652018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 504/20182019-01-311543846817.3704
662018-12-04Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 474/20182019-01-311543914190.9593
672018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 463/20182019-01-311543827624.2214
682018-12-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów Rej. 466/20182019-01-311543829098.0843
692019-01-10Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2019-01-241547124937.6461
702018-12-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 2019-01-281544450529.358
712018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 544/20182019-01-311545394324.6029
722018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych 2019-01-301545055989.1728
732018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 2019-01-281545055680.3394
742018-12-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo dewizowe 2019-01-281545055197.4896
752018-12-17Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów 2019-01-221545049484.8884
762018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 525/20182019-01-311545301523.4462
772018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 505/20182019-01-311545299750.2733
782019-01-11Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 2019-01-251547208027.7564
792018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 521/20182019-01-311545300305.3309
802018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 553/20182019-01-311545394690.4702
812018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 538/20182019-01-311545385706.3397
822018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 531/20182019-01-311545319356.6788
832018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 532/20182019-01-311545319791.8753
842018-12-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 530/20182019-01-311545305581.4935
852018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 542/20182019-01-311545393794.6498
862018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 558/20182019-01-311545409750.5615
872018-12-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczenia Rej. 564/20182019-01-311545409388.174
882018-12-21 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 559/20182019-01-311545410071.6805
892019-01-10Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 2019-01-281547116789.8483
902019-01-02Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego 2019-01-251546419281.53
912019-01-11Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 2019-01-221547207172.7991
922019-01-11Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2019-01-251547197575.4739
932018-12-28Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 2019-01-241545996606.4111
942019-01-08Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w trakcie ustalania1546939286.84
952019-01-04Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2019-02-281546600611.7913
962019-01-07Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej 2019-01-231546864049.0233
972019-01-09Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz 2019-01-301547021148.8549
982019-01-11Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych w trakcie ustalania1547198556.2223
992019-01-14Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r.2019-03-011547462976.8524
1002019-01-14Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Japonią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.2019-03-011547463179.8423
1012019-01-14Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.2019-03-011547462794.0559
1022019-01-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe 2019-01-311547546890.6129
1032019-01-15Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2019-02-051547546208.9775
1042019-01-15Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin w trakcie ustalania1547544498.8941
1052019-01-17Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt 2019-02-051547714419.4446
1062019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 563/20182019-02-151547469389.666
1072019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 577/20182019-02-151547475015.9341
1082019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 575/20182019-02-151547473209.8792
1092019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 568/20182019-02-151547471465.4145
1102019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 578/20182019-02-151547475759.9545
1112019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 567/20182019-02-151547470461.3626
1122019-01-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 582/20182019-02-151547551647.5861
1132019-01-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 583/20182019-02-151547552817.6006
1142019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderu i odznaczenia Rej. 569/20182019-02-151547471791.9942
1152019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 588/20182019-02-151547476726.7483
1162019-01-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 581/20182019-02-151547550251.1735
1172019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 576/20182019-02-151547474315.2094
1182019-01-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 579/20182019-02-151547476247.7715
1192019-01-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 580/20182019-02-151547549004.3543
1202019-01-17Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz w trakcie ustalania1547713750.9134
1212019-01-16Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r. 2019-01-241547635784.2663
1222019-01-16Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. 2019-01-251547634523.8502
1232019-01-14Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania 2019-01-301547465541.0937
1242019-01-17Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzony w Warszawie dnia 21 grudnia 2017 r.2019-02-191547731155.036
1252019-01-17Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 1/182019-01-231547733254.0017
1262019-01-17Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 19/172019-01-231547733402.4884
1272019-01-18Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w trakcie ustalania1547802460.2192
1282019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej 2019-02-041547800796.5132
1292019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 2019-02-011547801729.1308
1302019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym 2019-02-061547803127.8171
1312019-01-18Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w trakcie ustalania1547808721.3593
1322019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 2019-02-151547807933.7946
1332019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji 2019-02-041547807484.0525
1342019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 2019-02-151547809047.4824
1352019-01-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r w trakcie ustalania1547811570.3085
1362019-01-18Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich 2019-01-231547800240.8546
1372019-01-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r 2019-01-251547810684.2783
1382019-01-18Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w trakcie ustalania1547814618.8857
1392019-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2019-02-151547809337.255
1402019-01-18Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych w trakcie ustalania1547815268.0245
1412019-01-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r 2019-01-251547811884.1099
1422019-01-18Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2018 roku 2019-01-281547812453.9367
1432019-01-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków w trakcie ustalania1547820955.6544