Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12019-02-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2019-03-251551108694.4935
22019-03-07Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym 2019-03-221551972124.7217
32019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczenia Rej. 65/20192019-04-081552031783.229
42019-03-15Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 2019-03-261552650725.1906
52019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 64/20192019-04-081552032152.7682
62019-03-15Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich 2019-03-261552651105.1832
72019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 63/2019w trakcie ustalania1552032475.3736
82019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych 2019-03-281552905700.7312
92019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 62/20192019-04-081552033859.5215
102019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 58/2019w trakcie ustalania1552034831.1949
112019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej 2019-04-081552905470.224
122019-03-18Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii 2019-04-021552915157.4806
132019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2019-04-021551168494.1915
142019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 56/20192019-04-081552035241.8147
152019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” 2019-04-021552908730.5502
162019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o zgromadzeniach 2019-04-041552909490.6165
172019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy 2019-04-111552909613.5252
182019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 2019-04-101552909727.4184
192019-03-19Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych 2019-03-251552981845.9513
202019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy 2019-04-121551169191.5281
212019-03-06Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wykazu substancji priorytetowych 2019-03-201551883517.0332
222019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 2019-04-161552909840.3057
232019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych 2019-04-091551169322.488
242019-03-08Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2018 r. 2019-03-221552037870.8067
252019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych 2019-03-281552909948.7226
262019-03-18Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 2019-03-291552914776.0102
272019-03-19Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 6 marca 2017 r., podpisane w Warszawie dnia 21 grudnia 2018 r.2019-04-031552993867.2105
282019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie 2019-03-261551169449.8946
292019-03-08Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia 2019-03-221552038495.4691
302019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa 2019-04-191552907412.5912
312019-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 115.3.2019 w sprawie nadania tytułu profesora w trakcie ustalania1553003914.2635
322019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2019-03-221551169591.8938
332019-03-01Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie ustalania1551448061.3355
342019-03-07Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej 2019-03-221551961549.7226
352019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2019-04-091552910059.1241
362019-02-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie 2019-03-221551103112.1998
372019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2019-04-151552910192.2117
382019-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 115.2.2019 w sprawie nadania tytułu profesora w trakcie ustalania1553004089.7717
392019-03-07Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu 2019-03-211551962261.319
402019-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.4.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1553004275.2454
412019-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.3.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1553004458.3626
422019-02-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 2019-03-221551104271.0654
432019-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.2.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1553004690.5613
442019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2019-04-261552910321.151
452019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 2019-03-251551170026.869
462019-03-08 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 48/2019w trakcie ustalania1552040764.1379
472019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich 2019-04-151552910551.5205
482019-02-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 2019-03-221551103154.5752
492019-02-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej 2019-03-221551104616.9938
502019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 2019-04-121552910677.5221
512019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 47/20192019-04-081552041684.9227
522019-03-07Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2019-03-211551969520.0858
532019-03-01Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-03-261551448697.3733
542019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2019-04-101552910789.2534
552019-03-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów 2019-03-261552911228.3756
562019-03-07Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych 2019-03-221551969925.9967
572019-03-07 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej.43/2019w trakcie ustalania1551952812.6534
582019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa 2019-04-261552908171.0926
592019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 88/20192019-04-081551954103.5908
602019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 87/20192019-04-081551954710.3617
612019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 86/20192019-04-081551955218.4567
622019-03-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 2019-03-201552661361.9114
632019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 85/20192019-04-081551955628.9105
642019-03-07Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska 2019-03-221551970964.0407
652019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 84/20192019-04-081551955976.3992
662019-03-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 2019-03-261552912791.9988
672019-02-21Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 2019-03-221550752421.2295
682019-03-18Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 2019-04-191552915011.4886
692019-02-22Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych 2019-03-201550847163.3989
702019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach 2019-03-201551168770.5281
712019-02-25Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK 2019-03-201551097535.2061
722019-02-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach 2019-03-221551103699.4136
732019-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim 2019-03-281551169710.1902
742019-02-28Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 2019-03-261551349278.4174
752019-02-25Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze 2019-03-201551094628.4098
762019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 82/20192019-04-081551958550.2423
772019-03-01Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.O2019-03-291551707632.5972
782019-03-01Umowa ustanawiająca Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzona w Genewie dnia 10 maja 1973 r.2019-03-291551707552.6483
792019-03-06Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące 2019-04-021551876182.6251
802019-03-01Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do zał.A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)2019-04-261551708206.7167
812019-03-06Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni 2019-04-021551876450.661
822019-03-06Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące 2019-04-021551877617.4832
832019-03-06Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) 2019-04-051551882318.7657
842019-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 83/2019w trakcie ustalania1551958247.3558
852019-03-01Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego 2019-03-221551452009.2373
862019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 53/2019w trakcie ustalania1552036965.1742
872019-03-07Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów 2019-03-221551971779.0037
882019-03-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o pozbawieniu odznaczenia Rej. 570/20182019-04-081551884442.36
892019-03-06Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o pozbawieniu odznaczenia Rej. 571/20182019-04-081551884083.0184
902019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 51/20192019-04-081552037350.4732
912019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 50/20192019-04-081552039398.9643
922019-03-01Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019-03-261551453821.9033
932019-03-05Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju 2019-03-291551780599.1745
942019-03-01Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy 2019-03-221551452403.8174
952019-03-08Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w trakcie ustalania1552055944.609
962019-03-08Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w trakcie ustalania1552056282.5014
972019-03-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 39/2019w trakcie ustalania1552296934.9905
982019-03-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 38/2019w trakcie ustalania1552297916.2289
992019-03-08Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych 2019-03-211552054840.6964
1002019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów 46/20192019-04-081552052513.5578
1012019-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 42/20192019-04-081552052856.9893
1022019-03-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 33/2019w trakcie ustalania1552301358.4701
1032019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 31/2019w trakcie ustalania1552302467.4491
1042019-03-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 29/2019w trakcie ustalania1552302836.841
1052019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 25/2019w trakcie ustalania1552303211.2121
1062019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 17/2019w trakcie ustalania1552306921.1435
1072019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 24/20192019-04-081552304417.3488
1082019-03-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 34/20192019-04-081552299943.2627
1092019-03-11Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej „Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej” 2019-03-221552312806.6248
1102019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 19/20192019-04-081552305199.1263
1112019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 36/20192019-04-081552299561.8586
1122019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 37/20192019-04-081552299069.9099
1132019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 32/20192019-04-081552301720.9815
1142019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 13/20192019-04-081552310416.248
1152019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 8/20192019-04-081552311127.2789
1162019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 22/20192019-04-081552304748.2943
1172019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 18/20192019-04-081552306276.5956
1182019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 14/20192019-04-081552309991.0228
1192019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 10/20192019-04-081552310762.8603
1202019-03-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 16/20192019-04-081552309453.792
1212019-03-12Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego 2019-03-271552391714.7045
1222019-03-08Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-221552055673.9718
1232019-03-12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe 2019-03-211552382849.1746
1242019-03-11Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków 2019-03-261552295464.8149
1252019-03-12Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 18/172019-03-201552399340.0264
1262019-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego Nr 1131.1.20192019-03-201552552992.8953
1272019-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.56.20182019-03-211552555223.6633
1282019-03-15Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych 2019-03-221552650137.6417
1292019-03-15Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. 2019-03-271552640215.2812
1302019-03-08Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji 2019-04-031552052089.5565
1312019-03-13Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 2019-03-271552483913.3157
1322019-03-13Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów 2019-03-211552476966.6448
1332019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.3.20192019-03-211552487021.9905
1342019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.4.20192019-03-211552486543.5608
1352019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.6.20192019-03-211552485588.8328
1362019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.8.20192019-03-211552484810.3376
1372019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.5.20192019-03-211552485963.1738
1382019-03-13Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi 2019-03-261552488123.7564
1392019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego Nr 1131.2.20192019-03-201552488796.034
1402019-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.57.20182019-03-211552555011.0266
1412019-03-12Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2019-04-091552396576.2538
1422019-03-14Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów 2019-03-221552560687.4102
1432019-03-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych 2019-03-221552479674.3105
1442019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.1.20192019-03-211552488444.3789
1452019-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.7.20192019-03-211552485223.5821
1462019-03-15Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową 2019-03-211552644092.7117
1472019-03-14Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego 2019-03-221552573927.9114
1482019-03-14Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie utworzenia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 2019-03-251552575419.9407
1492019-03-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej 2019-03-211552649556.8876
1502019-03-15Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek 2019-04-011552642574.5998
1512019-03-15Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w trakcie ustalania1552662512.8654
1522019-03-18Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w trakcie ustalania1552895230.6294
1532019-03-18Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w trakcie ustalania1552895489.0275
1542019-03-15Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 2019-04-121552660398.3699
1552019-03-18Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1552902884.5446
1562019-03-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego 2019-04-051552902693.4927
1572019-03-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów 2019-03-261552661901.669
1582019-03-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka 2019-04-021552902006.5077
1592019-03-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” 2019-04-021552902487.3377
1602019-03-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 2019-04-081552902263.8079
1612019-03-18Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 20/16 2019-03-211552905979.4873
1622019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2019-04-081552904702.6875
1632019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w trakcie ustalania1552908615.1718
1642019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 2019-04-031552905054.0759
1652019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko¬ Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2019-04-051552904814.488
1662019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-04-151552905230.0204
1672019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 2019-04-091552904936.7224
1682019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 2019-04-161552905348.8098
1692019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym 2019-04-101552905583.398
1702019-03-18Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo 2019-03-251552895732.6684
1712019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych 2019-04-081552910435.3877
1722019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych 2019-04-241552909378.2147
1732019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o prokuraturze 2019-04-221552909258.5255
1742019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 2019-04-291552909132.9083
1752019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2019-04-081552908997.2173
1762019-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym 2019-04-111552908846.6521
1772019-03-19Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych 2019-03-251552981178.9787
1782019-03-19Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w trakcie ustalania1553003119.4137
1792019-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 115.4.2019 w sprawie nadania tytułu profesora w trakcie ustalania1553003722.3746
1802019-03-19Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie w trakcie ustalania1553004989.0008
1812019-03-19Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom w trakcie ustalania1553006603.3742